СЕМИНАРИ

Школа без дискриминације

Општи циљеви:

Смањење дискриминације и разумевање примене Правилника о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности.

Специфични циљеви:

 • упознавање учесника са најчешћим врстама дискриминације у образовно-васпитним установама;
 • оснаживање учесника за спровођење и креирање превентивних активности;
 • оснаживање учесника за примену и поступање у превенцији и интервенцији у складу са Правилником;
 • презентација идејних решења образаца/формулара за праћење случајева дискриминације.
Очекивани исходи обуке:

Полазници обуке ће бити у стању да: - знају да реагују у ситуацијама дискриминаторног понашања; - јачају свест о важности примене превентивних активности; - поступају у складу са Правилником у мерама интревенције у случајевима дискриминације.

Теме програма:

 • Уводни део - појам и облици дискриминације
 • Приказ Правилника и израда Програма превенције дискриминације и приказ образаца
 • Планирање и реализација превентивних активности у установи
 • Предвиђени кораци у интервенцији
 • Закључци и евалуација

Реализатори:

 • Наташа Павловић, Дипломирани педагог, Техничка школа "Иван Сарић" Суботица;
 • Весна Бојанић, Мастер, Средња медицинска школа Суботица

Више информација ОВДЕ

АкредитованиАктуелни семинари