СЕМИНАРИ

УЛОГА, ЗАДАЦИ И ЗНАЧАЈ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ У ВАСПИТНО–ОБРАЗОВНОМ РАДУ

Каталошки број: 191               Компетенције: К2, К17, К23                            Приоритетна област: П5

Област: Васпитни рад        број бодова: 8

Општи циљ програма

Јачање и унапређење компетенција наставника за улогу одељењског старешине у савременој школи.

Специфични циљеви програма

  • Познавање подручја рада и улога одељењског старешине;
  • Оснаживање, подстицање и развијање педагошке функције одељењског старешине у различитим видовима сарадње с ученицима, наставницима и родитељима;
  • Дефинисање улоге и задатака одељењског старешине у заштити ученика од насиља, злостављања, занемаривања, и пружања подршке ученицима у образовно –васпитном раду;
  • Упознавање са административном и организационом структуром рада одељењског стерешине у складу са новим законским прописима

Очекивани исходи обуке:

По завршетку обуке очекује се да ће учесници јасно дефинисати сва подручја рада, улоге и задатке које има одељењски старешина у васпитно- образовном раду и бити упознати са начином вођења евиденције о свом раду.

Учесници ће овладати стратегијама успешне сарадње са ученицима, наставницима и родитељима, бити оспособљени за континуирано праћење ученика, појачан васпитни рад са учеником и дефинисаће своју улогу у заштити ученика од насиља, злостављања и занемаривања.

Учесници ће бити оспособљени за пружање подршке ученицима – израда и реализација педагошких профила ученика.

Реализатори:
  • Данијела Јовановић, мастер педагог, ОШ ‘’Иво Лола Рибар’’ Нови Сад;
  • Драгана Пелемиш, педагошки саветник, ОШ „Ђура Јакшић“ Каћ;
  • Загорка Маринковић, дипломирани педагог, ОШ „Јан Амос Коменски“ Кулпин;
  • Татјана Сурдучки, дипломирани педагог, ОШ „Соња Маринковић“ Нови Сад;
  • Душанка Ђокић, магистар књижевних наука, Саобраћајна школа „Пинки“ Нови Сад;
  • Биљана Кондић, дипломирани психолог, ОШ "Ђура Јакшић" Каћ.

Више информација ОВДЕ

АкредитованиАктуелни семинари