СЕМИНАРИ

Ефикасно вођење педагошке документације

Каталошки бр. 294
Компетенција: К1
Приоритет: П1
Укупно бодова: 20
Непосредно: 4
Електронски: 16

ОПИС СЕМИНАРА

Овај семинар ће Вам помоћи :
  • да централизујете школску документацију, доступну Управи школе у сваком моменту са сваког места
  • ефикасно прикупите сву неопходну документацију од наставног кадара
  • олакшате писање извештаја о раду школе, стручних већа и тимова
  • имплементирате механизам вођења електронских седница стручних већа и тимова
  • помогнете наставном кадру да води и ажурира сву прописану педагошку документацију
Општи циљеви:

 Подизање информатичких компетенција наставника у вођењу педагошке документације применом eлектронских сервиса на Интернету

Специфични циљеви:

Овај програм осмишљен је са циљем да се:

- подигне ниво ефикасности и квалитета вођења педагошке документације и тиме олакша и унапреди овај део посла

- оспособе наставници за израду електронске педагошке документације на Cloud сервисима

- практично оспособе наставници за колаборативан рад над дељеном педагошком документацијом у синхорном режиму

- практично оспособе наставници за дељење и објављивање документације путем интернета применом неког од сервиса (Google сервиса, Microsoft OneDrive и сл.), као и за удаљено штампање докумената

- практично оспособе наставници да управљају приступним правима над онлајн ресурсима предагошке документације

Теме програма:

1. недеља - Елементи педагошке документације и начини вођења, Могућности примене Cloud сервиса у вођењу педагошке документације, Израда, објава, подела и штампа елетронске педагошке документације

2. недеља - Рад са online сервисима – Google сервис и Microsoft сервис

3. недеља - Сараднички рад и дељење педагошке докуметације

За више информација погледајте овде.